Zasady i warunki

UMOWA MIĘDZY GOŚCIEM A HOTELS.COM, L.P.
Witamy w usłudze rezerwacji grupowych — witrynie Hotels.com® („Witryna”). Zwroty „my”, „nas”, „firma” i „Hotels.com” oznaczają Hotels.com, L.P., teksańską spółkę komandytową lub jej spółki zależne. Zwrot „gość” oznacza klienta odwiedzającego Witrynę lub dokonującego rezerwacji grupowej poprzez firmę, bezpośrednio przy użyciu niniejszej Witryny, lub pośrednio, u jednego z partnerów, poprzez których firma świadczy swoje usługi. Wszystkie rezerwacje dokonane przy pomocy naszej firmy podlegają poniższym zasadom, warunkom i uwagom obowiązującym w momencie rezerwacji. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania, w dowolnym momencie oraz według swojego wyłącznego uznania, zmian lub innych modyfikacji niniejszej Umowy bez uprzedniego powiadomienia, a korzystanie przez gościa z Witryny jest równoznaczne z akceptacją przez niego zaktualizowanej lub zmodyfikowanej Umowy.

KORZYSTANIE Z WITRYNY

Gość korzystający z niniejszej Witryny oświadcza, że:

1. ma co najmniej 18 lat;

2. przysługuje mu zdolność prawna, tj. zdolność do zaciągania zobowiązań;

3. będzie korzystał z Witryny zgodnie z niniejszą Umową;

4. będzie korzystał z Witryny wyłącznie w celu dokonywania prawidłowych rezerwacji dla siebie lub dla innych osób, do których reprezentowania posiada odpowiednie uprawnienia;

5. wszelkie informacje podane przez niego w tej Witrynie są prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne; oraz

6. jeśli gość dysponuje kontem Hotels.com Group Sales, zapewnia ochronę informacji dotyczących tego konta, a także kontroluje każdy przypadek wykorzystania swojego konta przez inną osobę oraz ponosi w tym zakresie pełną odpowiedzialność. Zastrzegamy sobie prawo, aby wedle własnego uznania nie przyznać dostępu do Witryny i jakichkolwiek oferowanych przez nas usług, w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, włączając w to, lecz nie wyłącznie, naruszenie warunków niniejszej Umowy.

REZERWACJE GRUPOWE W HOTELACH

Po zgłoszeniu chęci dokonania rezerwacji grupowej nasz partner w zakresie usług rezerwacji grupowych — spółka Lexyl Travel Technologies Incorporated działająca pod firmą HotelPlanner („HotelPlanner”) — prześle wstępne zapytanie do wielu hoteli. Każdy hotel udzieli indywidualnej odpowiedzi na zgłoszone zapytanie w języku gościa, w języku używanym przez hotel lub w języku angielskim, poprzez przesłanie bezpośredniej wiadomości e-mail zawierającej informacje o cenach dla grup i dostępności. Odpowiedzi hoteli można przejrzeć, logując się na konto rezerwacji grupowych w naszej witrynie. Po otrzymaniu odpowiedzi gość kontaktuje się z hotelami we wskazany przez nie sposób w celu sfinalizowania rezerwacji grupowej. Oferty składane gościowi przez hotele w wiadomościach e-mail oraz wszelkie dokonane w tych hotelach rezerwacje podlegają zasadom i warunkom określonym przez hotel, w tym dotyczącym między innymi: (a) terminu obowiązywania ofert; (b) warunków płatności; (c) warunków anulowania rezerwacji oraz (d) warunków dotyczących kosztów dodatkowych.

KARTY PODARUNKOWE HOTELS.COM

Karty podarunkowe Hotels.com nie mogą być wykorzystywane przy rezerwacjach dokonywanych z wykorzystaniem usług rezerwacji grupowych

OGÓLNE ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ani Hotels.com, ani Hotel Planner nie ponoszą odpowiedzialności za żadne działania (bądź ich brak) hoteli, linii lotniczych, wypożyczalni samochodów lub innych firm podróżnych oraz zrzekają się odpowiedzialności za wszelkie rzeczywiste, przypadkowe czy wynikowe szkody spowodowane przez te osoby lub Hotels.com lub przez HotelPlanner.

Zasady i warunki programu Hotels.com™ Rewards

Za rezerwacje dokonane w ramach usługi rezerwacji grupowych nie są przyznawane punkty w programie lojalnościowym Hotels.com Rewards.

© 2002–2016 Hotels.com L.P. Wszelkie prawa zastrzeżone. Hotels.com, Hotels.com™ Rewards i logo Hotels.com stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe Hotels.com L.P. w Stanach Zjednoczonych lub innych państwach.